Paghahanap ng tamang paraan upang lumaban

Ang tanging paraan ay ang huminto sa paglaban, at tumalikod at harapin ang ating sarili. Ang daan patungo sa kabilang panig ay sa pamamagitan ng pagpasok sa batis. Iyan ang malusog na pakikibaka. Dapat nating hayaang lumutang nang malaya ang ating mahihirap na emosyon upang matuklasan nating wala tayong dapat ikatakot mula sa kanila.