Phoenesse® ay isang nakarehistrong marka ng serbisyo ng Phoenesse LLC.

Trabaho ng landas® ay isang nakarehistrong marka ng serbisyo na pagmamay-ari ng eksklusibo ng Pathwork Foundation. Mga Sipi mula sa Materyal ng Patnubay ng Pathwork®, © 2000, 2009, 2013 Ang Pathwork Foundation, ay nai-publish dito na may pahintulot ng Pathwork Foundation.

Ang mga ideyang kinatawan sa Pagbuhos ng Iskrip ay ang personal na interpretasyon at pag-unawa sa Jill Loree at hindi kinakailangang itinataguyod ng may-ari ng copyright ng Pathwork® Guide Lecture na materyal.