Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon

Basahin ang mga naka-channel na mensahe mula kay Beatrice Brunner tungkol sa buhay at misyon ni Jesucristo sa Jesus: Mga Bagong Pananaw sa Kanyang Buhay at Misyon, ni Walther Hinz, bilang e-book mula sa Amazon.

  • Paunang kasaysayan: ang Pagkahulog ng mga Anghel
  • Paghahanda para sa pagkakatawang-tao ni Cristo
  • Ang kapanganakan, pagkabata at pagkabata ni Jesus
  • Ang ministeryo ng pagtuturo ni Jesus
  • Ang kahulugan ng mga sinabi at talinghaga ni Jesus
  • Ang mga huling araw sa buhay ni Hesus
  • Ang Huling Paghuhukom at ang bagong batas
  • Sa pagitan ng pagkabuhay na muli at ng pag-akyat
  • Si Kristo ay bumalik sa kanyang Ama

Basahin ang iba pang mga naka-channel na mensahe mula sa Beatrice Brunner sa online sa Spirit World Journal

Ang komunikasyon sa Daigdig ng Espiritung ng Diyos: Mga Batas at Pakay nito, ni Johannes Greber, sa paperback mula sa Amazon.

Trabaho ng landas® Mga Aralin sa Online

Makinig sa Pathwork® Mga Lecture bilang Podcast

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw

magbahagi