Basahin ang mga naka-channel na mensahe mula kay Beatrice Brunner tungkol sa buhay at misyon ni Jesucristo sa Jesus: Mga Bagong Pananaw sa Kanyang Buhay at Misyon, ni Walther Hinz, bilang e-book mula sa Amazon.

  • Paunang kasaysayan: ang Pagkahulog ng mga Anghel
  • Paghahanda para sa pagkakatawang-tao ni Cristo
  • Ang kapanganakan, pagkabata at pagkabata ni Jesus
  • Ang ministeryo ng pagtuturo ni Jesus
  • Ang kahulugan ng mga sinabi at talinghaga ni Jesus
  • Ang mga huling araw sa buhay ni Hesus
  • Ang Huling Paghuhukom at ang bagong batas
  • Sa pagitan ng pagkabuhay na muli at ng pag-akyat
  • Si Kristo ay bumalik sa kanyang Ama

Magbasa ng iba pang mga channel na mensahe mula kay Beatrice Brunner online, sa English, sa Spirit World Journal.

Ang komunikasyon sa Daigdig ng Espiritung ng Diyos: Mga Batas at Pakay nito, ni Johannes Greber, sa paperback mula sa Amazon.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw