Ang Pagsagip

Ang Rescue Mission na Nagtayo sa Amin ng Tulay para Makauwi

Ang mga katuruang ito mula sa Pathwork Guide at ang gawaing ito ng Phoenesse ay mayroong partikular na misyon. Ito ay upang ipaliwanag ang dahilan ng aming pag-iral, na dumating upang iligtas tayo, at kung ano ang dapat nating gawin upang mapagtanto ang dualitas.

Sa madaling salita, dapat kaming magtrabaho upang yakapin ang parehong kalahati ng anumang isyu. Ito ay kung paano natin mahahanap ang ating daan pabalik sa kabuuan. Dapat din tayong magtrabaho upang mabago ang negatibo na nakatira sa loob natin. Ang aming layunin ay upang magaan ang aming kadiliman, sa halip na rail laban sa isang hindi patas na mundo at mananatiling makaalis sa aming pagkabulag.

Sa pamamagitan ng pagiging masigasig sa aming mga pagsisikap na linisin ang ating sarili, may pagkakataon tayo na positibong maapektuhan ang lahat ng mga dumadampi sa atin.

Maging si Lucifer balang araw ay muling makakasama ang Diyos sa langit. Walang itinataboy magpakailanman. Bible Me This_Phoenesse
Maging si Lucifer balang araw ay muling makakasama ang Diyos sa langit. Walang itinataboy magpakailanman.

Makipag-usap sa Diyablo

 • Alam na alam ng Diyos at ni Kristo kung ano ang nangyayari. Nakikita nila na ang mga nahulog na anghel ay nagtatrabaho upang umakyat. Ngunit pinailalim tayo ni Lucifer sa kanyang dominasyon. Kung kaya't wala na tayong malayang kalooban na makabalik sa Diyos.
 • Sa anumang paraan mangyari ang komunikasyon sa mga espiritung nilalang, binisita ni Kristo si Lucifer. Hiniling sa kanya ni Kristo na palayain ang mga nagsikap na makabalik sa liwanag. Tinanggihan ni Lucifer ang kahilingan.
 • Tulad ng iba, napakahalaga na kahit kay Lucifer ay mapanatili ang kanyang malayang kalooban. Bilang resulta, balang-araw ay makakasama rin niya ang Diyos sa langit. Walang itinataboy magpakailanman.
 • Kaya't tinanong ni Kristo si Lucifer kung ano ang kinakailangan upang payagan ang mga umaakyat na espiritu na bumalik sa langit. Gayundin, ano ang kailangan para masunod ni Lucifer ang mga espirituwal na batas ng Diyos?
  • Sumang-ayon si Lucifer na kung ang isang espiritung nilalang—anumang espiritung nilalang—ay maaaring magkatawang-tao sa Lupa at makatiis sa buong puwersa ng mga tukso ni Lucifer at mananatiling tunay na Diyos, pagkatapos ay papayag si Lucifer na makipagdigma sa mga puwersang magaan.
  • At kung ang magaan na puwersa ay nanalo sa digmaan, si Lucifer ay papayag na sumunod sa mga batas ng Diyos. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, napanatili ni Lucifer ang kanyang malayang kalooban.
 • Pinili ni Kristo na siya ang pupunta, dahil si Lucifer (ngayon ay Satanas) ay nagkaroon ng matinding paninibugho para sa kanya.
  • Bahagi ng kasunduan ay ang sinumang pumunta, hindi sila magkakaroon ng malapit na suporta ng Spirit World (tulad ng ginagawa ng lahat ng tao sa pamamagitan ng espirituwal na mga gabay), sa panahon ng kasagsagan ng pagsisikap ni Lucifer.
  • Walang ibang tao ang kinailangang magtiis ng buong lawak ng kapangyarihan ni Lucifer gaya ng ginawa ni Kristo. At nang walang tulong ng paggabay sa mga espiritu sa mga kritikal na oras, hindi kukulangin.
  • Sa huli, kahit na natukso, pinahirapan at ipinako sa krus, si Hesu-Kristo ay nanatiling tapat sa Diyos, ang kanyang ama sa langit.
 • Pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, ang sinanay na mga espiritu mula sa mundo ng Diyos ay sumama kay Kristo sa kailaliman ng impiyerno. Doon, nakipaglaban sila ng digmaan.
  • Nanalo ang panig ni Kristo. (Banal na Moly, Kabanata 10: Digmaan ng ang mundo)
  • Isang resulta ay ang Pangwakas na Paghuhukom. Ito ay nagsasaad na magpakailanman pagkatapos, dito sa Lupa ay may hangganan kung gaano kalayo ang magagawa ni Satanas sa pagtukso sa mga tao. Halimbawa, maaari na lamang tayong tuksuhin ni Satanas hanggang sa mananatili tayong isang pagkakamali. Kaya't kapag ginawa natin ang gawain ng paghahanap at pag-alis ng ating mga pagkakamali, hindi na tayo makukuha ni Satanas sa mga lugar na iyon. (Diamante, Kabanata 8: Ang Sakit ng Inhustisya at ang Katotohanan Tungkol sa Pagkamakatarungan)
  • Sa daan, habang ginagawa natin ang ating gawain, dumaraan tayo sa mga pagsubok upang matiyak na natututo tayo ng ating mga aralin. Sa panahon ng mga pagsubok, ang ating mga gabay mula sa daigdig ng mga espiritu ay dapat umatras. Nagbibigay ito sa atin ng pagkakataong gamitin ang ating malayang kalooban at gumawa ng mga tamang pagpili, lahat sa ating sarili.
May sapat na katotohanan sa bawat isa sa mga pangunahing relihiyon sa mundo upang payagan ang isang tao na makauwi. Bible Me This_Phoenesse
May sapat na katotohanan sa bawat isa sa mga pangunahing relihiyon sa mundo upang payagan ang isang tao na makauwi.

Pataas

 • Ito ang kurso ng mga pangyayaring naganap, na ikinuwento sa form ng kwento para sa madaling pag-unawa. Ito ang nagbukas ng mga pintuan sa langit para sa sinumang nahulog na anghel na nais na umuwi at gumagawa ng pagsusumikap sa pagpapagaling.
  • Mayroong sapat na katotohanan sa bawat isa sa mga pangunahing relihiyon sa mundo upang payagan ang isang tao na sundin ang mga katuruang iyon, gawin ang kanilang gawain ng pagpapagaling, at umakyat sa kanilang orihinal na lugar sa Daigdig ng Mga espiritu.
  • Ang lahat ng mga relihiyon ay naglalaman din ng mga pagbaluktot. Sa katunayan, dahil ito ay isang hindi perpektong sukat at ang dwalidad ng mabuti at masamang mayroon sa lahat ng mga tao, ang mga taong naglalakad sa anumang landas na espiritwal ay magdadala ng mga pagbaluktot sa paraan ng kanilang lakad sa landas na iyon. Ganyan ang paraan ng mundong ito.
 • Walang kinakailangang maniwala kay Jesus bilang Kristong Hari upang makarating sa langit.
  • Sabi nga, ang totoo ay si Kristo ang Hari. At habang ginagawa natin ang ating gawain ng paglalahad ng kasinungalingan saanman ito nabubuhay sa loob natin, magbubukas tayo ng higit at higit upang malaman ang katotohanan tungkol sa lahat. Kung gayon, hindi maiiwasan na sa kalaunan ay malalaman din natin ang katotohanang ito. Samantala, wala tayong dapat paniwalaan. Kailangan lang nating gawin ang ating gawain ng pagpapagaling. (Banal na Moly, Kabanata 3: Dapat Ba Kami?)
  • Hinihiling ng Diyos na magkaroon tayo ng pasasalamat kay Kristo para sa kanyang ginawa para sa ating lahat. At hinihiling ng Diyos na parangalan natin si Kristo bilang ating Hari. Kung hindi natin gagawin, hindi pa tayo handang sumunod sa Diyos.
Sa ibabaw, ang Bibliya ay walang gaanong kahulugan. Ito ay sadyang ginawa sa ganitong paraan. Bible Me This_Phoenesse
Sa ibabaw, ang Bibliya ay walang gaanong kahulugan. Ito ay sadyang ginawa sa ganitong paraan.

Iligtas ang Bibliya

 • Ang Bibliya ay isang natatanging aklat na may mga kahulugan sa maraming antas.
  • Karamihan sa mga mas malalim na antas ay nakatago sa atin hanggang sa gawin natin ang sarili nating personal na gawain at matuklasan ang katotohanan kung sino tayo. Pagkatapos lamang nito ihahayag ang malawak na kayamanan na taglay sa loob. Hanggang sa panahong iyon, mauunawaan lamang natin ang Bibliya sa pinakaibabaw na mga layer. At madalas, sa ibabaw, ito ay walang gaanong kahulugan. Ito ay sadyang ginawa sa ganitong paraan. (Bible Me na ito, Kabanata 1: Pag-unawa sa Bibliya)
 • Kasama sa pinakaunang mga bersyon ng Bibliya ang konsepto ng reinkarnasyon.
  • Inalis ng mga naunang pinuno ng simbahan ang reincarnation mula sa Bibliya. Natakot sila na ang pag-alam tungkol dito ay maaaring maging sanhi ng ating pagiging tamad sa ating pagsisikap na magtrabaho sa ating sarili, na iniisip na mayroon tayong lahat ng oras sa mundo.
  • Sa katotohanan, hindi posible para sa isang nahulog na espiritu na lutasin ang lahat ng panloob na pagbaluktot sa isang pagbisita lamang sa Earth. Dapat tayong pumunta dito ng maraming beses. At sa tuwing tayo ay magkatawang-tao, mayroon tayong plano, o gawain, upang pagalingin ang isang partikular na aspeto ng ating sarili. (Perlas, Kabanata 5: Paghahanda para sa Reinkarnasyon: Bawat Buhay ay Binibilang)
  • Ngunit ang resulta ng mahusay na nilayon na desisyon na ito ay nagkaroon ng higit na kakila-kilabot na mga kahihinatnan gayunpaman kaysa sa pag-iwan ng sapat na mag-isa. Naging sanhi ito ng pagkawala ng ating paningin sa Plano ng Kaligtasan, na itinuro noong mga unang taon ng Kristiyanismo. Ito rin ang umakay sa marami na maniwala na ang simpleng paniniwala kay Jesu-Kristo ay sapat na para mapunta tayo sa langit. Sa paniniwalang kailangan lamang nating tiisin ang isang buhay na ito, nabigo tayong magtrabaho nang walang pagod tungo sa layunin ng kaligtasan. Kaya ang tunay na kahulugan ng kaligtasan ay mayroon na tayong tunay na pagkakataong iligtas ang ating sarili. Hindi ito nangangahulugan na ang gawaing ito ay nagawa na para sa atin. (Bible Me na ito, Kabanata 7: Reinkarnasyon sa Bibliya)
 • Kung lalayo tayo sa ating plano, mararamdaman ng ating sariling kaluluwa ang pagkabalisa sa pagsalungat sa ating likas na pagnanais na gumaling.
  • Ang ating mga kaluluwa ay parang katawan ng tao, na nagsisimulang gumaling kaagad kapag nasaktan. At sila ay patuloy na nagtatrabaho upang mapanatili ang pagpapagaling. Sa parehong paraan, ang ating mga kaluluwa ay patuloy na nagpapakilos sa atin sa direksyon ng kagalingan. Kapag gumawa tayo ng mga pagpili na papunta sa ibang direksyon, mararamdaman natin ang hindi kasiya-siyang epekto. Ito ay nag-uudyok sa amin na gumawa ng isang mas mahusay na pagpipilian. Ito ay isang halimbawa ng mapagmahal na paraan kung saan ang mga batas ng Diyos ay ginawa. (Mga hiyas, Chapter 7: Lumiligid sa Pagbabago at Pagtagumpayan sa Takot sa Kamatayan , at Mga Espirituwal na Batas)
Ang tunay na kahulugan ng kaligtasan ay mayroon na tayong tunay na pagkakataong iligtas ang ating sarili. Hindi ito nangangahulugan na ang gawaing ito ay nagawa na para sa atin. Bible Me This_Phoenesse
Ang tunay na kahulugan ng kaligtasan ay mayroon na tayong tunay na pagkakataong iligtas ang ating sarili. Hindi ito nangangahulugan na ang gawaing ito ay nagawa na para sa atin.

Nawa tayong lahat ay magsikap na lumakad nang walang takot sa anumang landas na hahantong sa atin upang hanapin ang ating pinakamalalim, tunay na ating sarili. Sapagkat sa pagtatrabaho natin upang umuwi sa ating tunay na sarili, matatagpuan din natin ang Diyos.

© 2019 Jill Loree. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw

Maunawaan ang Mga Espirituwal na Pagtuturo na Ito  |  Ang Gawain ng PagpapagalingAng Prequel • Ang Pagsagip

Unawain ang mga espirituwal na turong ito • Maghanap aling Pathwork® ang mga aral ay nasa kung ano ang Phoenesse® mga libro • Kumuha mga link sa orihinal na mga lektura sa Pathwork • Basahin orihinal na mga panayam sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin espirituwal na mga sanaysay • Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay • Kumuha Mga Keyword, isang libreng koleksyon ng mga paboritong Q&A ni Jill Loree

magbahagi