BIBLE ME ME ITO

Paglalabas ng Mga Bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Bible Me This: Paglalabas ng Mga Bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Ang Bibliya ay isang stumper para sa marami sa atin. Ito ay hindi katulad ng panunukso ng Riddler kay Batman sa kanyang "bugtong ito sa akin" na mga panunuya. Ngunit paano kung mauunawaan natin ang Bibliya at malaman kung ano ang ibig sabihin ng ilan sa mga hindi kilalang talatang iyon? Ano ang katotohanang itinatago sa mito nina Adan at Eba? At ano ang nangyari sa Tore ng Babel na iyon?

Bible Me na ito ay isang koleksyon ng mga malalim na sagot sa iba't ibang tanong tungkol sa Bibliya. Narito ang tawag ng Pathwork Guide para sa mga tanong:

“Magiging lubhang kapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang para sa iyo, mga kaibigan ko, kung magiging mas pamilyar ka sa Bibliya. Ako ay higit na sabik at handang tumulong sa iyo na maunawaan ang mahusay na dokumentong ito. Upang ihiwalay para sa iyo kung ano ang nabibilang sa anong antas.

Para sa mahusay na aklat na ito ay isang kumbinasyon ng mga fragment ng makasaysayang mga account; ng mga simbolikong kahulugan; at ng mga pinakadakilang katotohanan; ng mga pagbaluktot na nagmumula sa limitasyon ng kamalayan ng tao; ng umiiral na mga kundisyong pangkultura na “tama” noong panahong iyon, ngunit hindi na ngayon.

Nais kong itaas ang mga hiyas ng katotohanan na nakapaloob sa aklat na ito, na naghihiwalay sa mga butil sa mga balat. Upang pahalagahan at makinabang ka sa walang hanggang karunungan ng mga mensaheng ito. Kaya iminumungkahi ko na sagutan mo ako ng mga tanong. Mayroon kang isang buong buwan upang maghanda. At ipinapangako ko sa iyo na bibigyan kita ng mga interpretasyon. Ang mga sagot na ito ay magiging pinakakapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang para sa lahat. Magbubukas ito ng bagong abot-tanaw para sa iyo.”

- Ang Pathwork® patnubayan

Kahit na may mga flub nito, ang Bibliya ay walang katumbas. Ilang tao ang maaaring maunawaan ang kahulugan na mayroon sa lahat ng mga antas.
Kahit na may mga flub nito, ang Bibliya ay walang katumbas. Ilang tao ang maaaring maunawaan ang kahulugan na mayroon sa lahat ng mga antas. Chapter 1: Pag-unawa sa Bibliya
totoo. Malinaw. espirituwal na mga aral mula sa Pathwork Guide

Kunin ang unang tatlo Totoo. Malinaw. mga libro sa isang paperback.

Bible Me This: Paglalabas ng Mga Bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Makinig sa Mga Kabanata ng Bible Me na ito bilang Podcast

Makinig sa lahat ng mga podcast mula sa Totoo. Malinaw. serye ng mga katuruang espiritwal na orihinal na naihatid ni Eva Pierrakos at ng Patnubay sa Pathwork. Matuto nang higit pa tungkol sa Totoo. Malinaw. ispiritwal na 7-libro na serye.

Bible Me This: Paglalabas ng Mga Bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

Subscriber: Magbasa ng mga Kabanata Online | Available ang Mga Podcast para sa Lahat

Nilalaman

1 Pag-unawa sa Bibliya | Podcast

Noong panahon ni Kristo, ang Mystery Schools ay isang paraan para pangalagaan ang mga espirituwal na katotohanan. Ito ay para hindi sila maabutan ng masa at gumawa ng gulo sa kanila. At sa katunayan, ito ay tila ang nangyayari sa kasalukuyang panahon kapag ang mga tao ay nagtatangkang basahin, bigyang-kahulugan at unawain ang Bibliya nang walang pakinabang ng isang malinis na lente. Tila puno ng mga kontradiksyon at nababalot ng misteryo. Lumalabas, sinadya iyon. Sobra para maiwasan ang gulo.

2 Pag-unawa sa Mga Pabula | Podcast

Madalas may maling ideya ang mga tao tungkol sa kung ano ang mga alamat. Mahigit sa kalahati sa atin ang nag-iisip sa kanila bilang mga imbensyon, pantasya, fairy tale o kasinungalingan. Ang tunay na kahulugan ng mito ay ibang-iba dito.

3 Pabula | Torre ng Babel | Podcast

Mayroong maraming mga alamat sa aklat ng Genesis, kabilang ang tungkol sa Tore ng Babel. Sa katunayan, posibleng magsulat ng buong libro para lang ipaliwanag ang siping ito. Ang daming laman nito. Sa ngayon, isasaalang-alang natin ang isang aspeto lamang nito, simula sa pagtukoy sa "ng isang wika."

4 Pabula | Adan at Eba | Podcast

Para sa mga kalalakihan at kababaihan magkapareho, sa palagay namin halos dalawa kaming magkakaibang uri ng hayop ... Sa totoo lang, ang aming mga pagkakaiba ay hindi kalahati ng laki ng inaakala nating sila. Kami ay ang baligtad ng bawat isa, na may mga kalalakihan na sumasalamin sa aktibong kasalukuyang at kababaihan na mas pasibo. Kung saan ang mga kalalakihan ay mas pasibo, ang mga kababaihan ay mas aktibo. Kami ay dalawang panig ng parehong barya.

Kaya't maaari nating tingnan kung paano ito ipinahihiwatig ng mito nina Adan at Eba sa aklat ng Genesis. Dito mayroon kang kinakatawan na panlalaki at pambabae, na magiging aktibo at passive ayon sa pagkakabanggit. Ngunit sa kuwento, mayroon tayong Eba, na siyang pambabae at passive na aspeto, na nagsasagawa ng unang hakbang patungo sa Pagbagsak ng mga Anghel. Bakit magiging ganito?

5a Ipinaliwanag ang mga Sipi ng Bibliya, Unang bahagi | Podcast
I-click upang Tingnan ang mga Passage at Mga Tanong
 • Ano pa ang masasabi mo tungkol sa tunay na kahulugan ng "ibalik ang kabilang pisngi?"
 • "Ang nais na manalo ng kanyang buhay ay mawawala ito. Siya na handang talikuran ito ay mananalo. " Anong ibig sabihin niyan?
 • Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya kay Pedro, “Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Simbahan, at ang mga pintuang-impyerno ay hindi mananaig laban dito; At bibigyan kita ng mga Susi ng Kaharian ng Langit, at kung ano ang malaya mo sa lupa ay tataliin sa Langit. ” (Mateo 16: 18-20).
 • Sa Aklat ng Exodo, sinabihan ang mga tao na mangolekta ng mana lamang para sa isang araw at sa Sabado sa loob ng dalawang araw. Kung nakolekta nila ng dalawang araw sa anumang iba pang araw ngunit para sa Araw ng Pamamahinga, nabubulok ito. Ngunit para sa Sabado, hindi ito ginawa. Ano ang ibig sabihin nito?
 • Ano ang tunay na espiritwal na kahulugan ng pahayag na, "Sa mga mayroon, higit na ibibigay, at sa mga wala, kung ano ang mayroon sila ay kukuha?"
 • Ano ang mas malalim na kahulugan ng, "Ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti para sa mga nagmamahal sa Diyos."
 • Ano ang paliwanag sa sinasabi ni Jesus na, "Halika na parang isang maliit na bata?"
 • Ano ang ibig sabihin ni Hesus sa "ang maamo ay magmamana ng lupa?"
5b Ipinaliwanag ang mga Sipi ng Bibliya, Ikalawang bahagi | Podcast
I-click upang Tingnan ang mga Passage at Mga Tanong
 • Mangyaring ipaliwanag ang talata sa Bibliya, "Ang salita ng Diyos ay ibinigay kay Moises: Magbibigay ka ng buhay na buhay, mata sa mata, ngipin para sa ngipin, kamay para sa kamay, paa sa paa, nasusunog para sa pagkasunog."
 • Ano ang ibig sabihin ni Hesus nang sinabi niya, "Maliban kung kumain ka ng laman ng Anak ng Tao at uminom ng kanyang dugo, wala siyang buhay sa iyo"?
 • Binibigyang-kahulugan natin ang isa pang kasabihan ni Hesus bilang ang kahulugan ng kawalan ng katarungan. Mula sa mga salita sa Marcos 4:25, na mababasa: “Sapagka't ang mayroon, ay bibigyan; at ang wala, mula sa kanya ay kukunin maging ang mayroon siya.”
 • Sa tradisyonal na Kasulatan ng Hudaismo at Islam, ang mga teksto ay tiyak tungkol sa pagkonsumo ng isda, laman at ibon. Iniutos na “huwag tayong kakain ng kanilang laman.” Gayunpaman, hindi ipinagbabawal ng Kristiyanismo ang baboy. Ngunit pagkatapos ay sa ikalabinlimang talata ng Mateo, sinabi ni Jesus, “Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig”. Gayunpaman, sa panahon ng Kuwaresma, sinusunod ng mga Kristiyano ang mga paghihigpit sa pagkain. Ano ang nagbibigay?
5c Ipinaliwanag ang mga Sipi ng Bibliya, Bahagi Tatlong | Podcast
I-click upang Tingnan ang mga Passage at Mga Tanong
 • Ang wikang ginamit sa Bibliya ay tila naghihikayat ng moralisasyon, pagiging perpekto, at iba pang mga pagbaluktot. Ang sangkatauhan ay nakulong sa mga ito, lalo na tungkol sa sekswalidad at ang hindi pagtanggap nito. Halimbawa: “Huwag makiapid,” sa Lumang Tipan. O ang talata tungkol sa pangangalunya na ipinangaral ni Kristo sa Bundok: “Ngunit sinasabi ko sa inyo. Na ang sinumang tumingin sa isang babae na may pagnanasa sa kanya ay nangalunya na sa kanya sa kanyang puso.” Matutulungan mo ba kaming maunawaan ito?
 • Maaari mo bang bigyan ng liwanag ang simbolismo sa sipi? "At kung ang iyong kanang mata ay nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo, at itapon sa iyo, sapagka't mapapakinabangan mo na mawala ang isa sa iyong mga sangkap, at hindi ang buong katawan mo ay itapon sa impiyerno." Paano natin ito mababasa at mabibigyang kahulugan sa diwa ng pag-ibig?
 • Sinasabi sa Bibliya: “Sa pasimula ay mayroong salita at ang salita ay Diyos'. Narinig ko rin ang salitang "Om." Maaari mo bang ipaliwanag?
 • Ano ang ibig sabihin ni Jesus sa Juan 15:26 nang sabihin niyang, “Ngunit pagdating ng Tagapayo, na aking ipapadala sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng Katotohanan, na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo sa akin”. Sa Juan 16:13-15 din ay binanggit niya ang Tagapayo o ang Espiritu ng Katotohanan na "sasagot sa iyo sa buong katotohanan". Sino o ano ang Tagapayo, o ang Mang-aaliw, o ang Banal na Espiritu?
 • Sa Kabanata 24, Bersikulo 52 ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, sinabi ni Hesus sa isa sa kanyang mga alagad na nagtanggol sa kanya laban sa alipin ng mataas na saserdote nang siya ay nadakip: “Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan nito, para sa lahat na kunin ang tabak ay mamamatay sa tabak”. Ito ba ang magiging tugon natin sa pakikibaka laban sa kasamaan?
 • Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang sinasabi sa aklat ng Apocalipsis, ang huling libro sa Bagong Tipan, ang pangitain ni Juan: ang hayop na may sampung sungay at pitong ulo, sampung mga korona at isang malapastang pangalan sa bawat ulo; ang marka ng hayop, 666, na bilang ng tao; ang 144,000 na nakatatakan sa noo na may pangalan ng Diyos na hindi nagalaw ng tadhana sa katapusan ng mundo; ang buntis, ang dragon at ang babae ay tumatakas sa disyerto sa loob ng 1260 araw; ang libong taon ng pagkabilanggo ni satanas.
 • Sa unang Beatitude, na ibinibigay ni Hesukristo sa kanyang sermon sa bundok, sinasabing "Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit". Ano ang ibig sabihin nito?
 • Sa Mateo 5:32, sinasabi, “Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang sinumang ihiwalay ang kanyang asawa, maliban sa kadahilanan ng pakikiapid ay nagiging dahilan ng pangangalunya; at ang sinumang magpakasal sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya”. Ang Mateo 6:25 ay nagpatuloy sa pagsasabi, “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong alalahanin ang inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin, o kung ano ang inyong isusuot, o kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa karne, at ang katawan kaysa pananamit?” Anong meron dito?

6 Ipinaliwanag ang Mga Kautusan 2, 4, 5 at 6 | Podcast

Nag-aalok ang Gabay ng pananaw para sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng mga sumusunod na utos:

2) Huwag kang gagawa sa iyo ng anumang larawang inukit.

4) Alalahanin ang araw ng Sabado, upang ito ay gawing banal.

5) Igalang mo ang iyong ama at ina.

6) Huwag kang papatay.

7 Reinkarnasyon sa Bibliya | Podcast

Ang reinkarnasyon ay nasa isip ni Jesus nang sabihin niya kung paano tayo kailangang ipanganak na muli... Ito ay isang purong kahangalan na ipalagay na magagawa natin ang lahat ng pag-unlad na kailangan nating gawin sa isang maikling buhay. Sinasalungat nito ang anumang lohika at lahat ng sentido komun. Kaya ang Banal na Kasulatan ay nagpapahiwatig ng reincarnation sa konsepto ng pagiging muling isilang. Ngunit ito ay tila isang matapang na katotohanan sa malinaw na pagpapahayag na si Juan Bautista ay isang reinkarnasyon ni Elias. Sa mga unang taon pagkatapos ng buhay at kamatayan ni Jesu-Kristo, sa katunayan, normal para sa relihiyong Kristiyano na magturo ng reinkarnasyon. Kaya alam na alam ng mga unang Kristiyano na ang reinkarnasyon ay isang tunay na katotohanan.

Nang maglaon ay nakita ng mga ama ng simbahan kung paano maling ginagamit ng mga tradisyon ng Silanganin ang kaalaman ng reinkarnasyon. Kaya gumawa sila ng aksyon upang alisin ang panganib na ito; inalis nila ito sa Bibliya.

8 Bautismo | Podcast

Ano ang mas malalim na kahulugan ng bautismo? Kapag ginamit natin ang pananalitang "sa espiritu ni Jesucristo," o "sa pangalan ni Jesucristo," ano ang ibig sabihin nito?

Bible Me This: Paglalabas ng Mga Bugtong ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Mga Tanong Tungkol sa Bibliya

© 2015 Jill Loree. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw
Galugarin ang gawain ng pagpapagaling
Basahin ang higit pang malalim na mga aral sa Totoo. Malinaw. serye:
Banal na MolyPaghanap ng GintoBible Me na itoAng HilahinPerlasDiamanteButoNutshells

Mahanap Aling Pathwork Teachings ang nasa What Phoenesse Books • Kumuha Mga Link sa Orihinal na Pathwork Lecture • Basahin Orihinal na Mga Lecture sa Pathwork sa website ng Pathwork Foundation

Basahin ang lahat ng Q&As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay, o kumuha Mga Keyword, isang koleksyon ng paboritong Q & As ng Jill Loree.

magbahagi