BIBLE ME ME ITO

Paglabas ng Mga Bugtong ng Banal na Banal na Kasangkapan upang Mas Maunawaan ang Bibliya

Ang Bibliya ay isang stumper para sa marami sa atin, hindi katulad ng Riddler na panunukso kay Batman sa kanyang 'bugtong sa akin' na iniya. Ngunit paano kung naiintindihan natin ang Bibliya at malaman kung ano ang ibig sabihin ng ilan sa mga hindi kilalang mga daanan? Ano ang katotohanan na nakatago sa mitolohiya ng Adam & Eve? At ano ang nangyari sa Tower of Babel na iyon?

Bible Me na ito ay isang koleksyon ng mga malalim na sagot sa iba't ibang mga katanungan tungkol sa Bibliya na tinanong ng Patnubay, kasunod sa tawag na ito para sa mga katanungan:

“Makakatulong at kapaki-pakinabang para sa iyo, mga kaibigan, kung mas pamilyar ka sa Bibliya. Ako ay pinaka-sabik at handang tulungan kang maunawaan ang mahusay na dokumento na ito, upang maibahagi para sa iyo kung ano ang kabilang sa aling antas.

Para sa mahusay na aklat na ito ay isang kumbinasyon ng mga fragment ng mga makasaysayang account, ng mga simbolikong kahulugan, ng mga pinakadakilang katotohanan, ng mga pagbaluktot na nagmula sa limitasyon ng kamalayan ng tao, pati na rin mula sa mga umiiral na kundisyon ng kultura na "tama" sa oras na iyon, ngunit ay hindi na ngayon.

Nais kong itaas ang mga hiyas ng katotohanan na nilalaman sa aklat na ito, na pinaghihiwalay ang mga butil mula sa mga husk, upang maunawaan mo at makinabang mula sa walang hanggang karunungan ng mga mensaheng ito. Kaya iminumungkahi ko na ply mo ako sa mga katanungan. Mayroon kang isang buong buwan upang maghanda, at ipinapangako ko sa iyo na bibigyan kita ng mga interpretasyon at sagot na magiging kapaki-pakinabang at kapaki-pakinabang para sa lahat. Magbubukas ito ng isang bagong abot-tanaw para sa iyo. "

- Ang Pathwork® patnubayan

Sa pag-unawa sa Bibliya: Ang pagtatago ng mas malalim na kahulugan sa likod ng mga simbolo ay tumutulong na protektahan ang katotohanan mula sa mga hindi nakakaunawa at umaabuso dito.

Kabanata 1: Pag-unawa sa Bibliya

Kunin ang unang tatlo Totoo. Malinaw. mga libro sa isang paperback.

Makinig sa Mga Kabanata ng Bible Me na ito bilang Podcast

Makinig sa lahat ng mga podcast mula sa Totoo. Malinaw. serye ng mga katuruang espiritwal na orihinal na naihatid ni Eva Pierrakos at ng Patnubay sa Pathwork. Matuto nang higit pa tungkol sa Totoo. Malinaw. ispiritwal na 7-libro na serye.

Para sa Mga Subscriber

*** Basahin ang Mga Kabanata sa Online ***

Nilalaman

1 Pag-unawa sa Bibliya

Bumalik sa araw ni Cristo, ang mga espiritwal na katotohanan ay pinangangalagaan sa mga Mystery School kaya't hindi sila makuha ng masa at guluhin sila. At sa katunayan, tila ito ang nangyayari sa kasalukuyang mga oras kung saan ang mga tao ay nagtatangkang basahin, bigyang kahulugan at maunawaan ang Bibliya nang walang pakinabang ng isang malinis na lente. Tila napuno ng mga kontradiksyon at nababalot ng misteryo. Lumalabas, sadya iyon. Napakarami para sa pag-iwas sa isang gulo.

2 Pag-unawa sa Mga Pabula

Ang mga tao ay madalas na nagkakamali tungkol sa kung ano ang mga alamat. Mahigit sa kalahati sa atin ang itinuturing na mga ito bilang imbensyon, pantasya, kwento o kasinungalingan. Ang tunay na kahulugan ng mitolohiya ay medyo naiiba mula rito.

3 Pabula | Torre ng Babel

Maraming mga alamat sa aklat ng Genesis, kasama ang tungkol sa Tower of Babel. Sa katunayan, ang buong mga libro ay maaaring maisulat upang maipaliwanag lamang ang daanan na ito, ganoon karami ang nilalaman dito. Sa ngayon, isasaalang-alang lamang namin ang isang aspeto nito, nagsisimula sa pagsangguni sa "ng isang wika."

4 Pabula | Adan at Eba

Para sa mga kalalakihan at kababaihan magkapareho, sa palagay namin halos dalawa kaming magkakaibang uri ng hayop ... Sa totoo lang, ang aming mga pagkakaiba ay hindi kalahati ng laki ng inaakala nating sila. Kami ay ang baligtad ng bawat isa, na may mga kalalakihan na sumasalamin sa aktibong kasalukuyang at kababaihan na mas pasibo. Kung saan ang mga kalalakihan ay mas pasibo, ang mga kababaihan ay mas aktibo. Kami ay dalawang panig ng parehong barya.

Kaya't maaari nating tingnan kung paano ito naiparating sa mitolohiya nina Adan at Eba sa aklat ng Genesis. Narito mayroon kang kinatawan ng panlalaki at pambabae, na kung saan ay magiging aktibo at passive ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman sa kwento, mayroon kaming Eba, na kung saan ay pambabae at walang kabuluhan na aspeto, na kumukuha ng unang hakbang patungo sa Pagkahulog ng mga Anghel. Bakit ganito?

5a Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Bahagi Uno  Tingnan ang Mga Passage / Katanungan

• Ano pa ang masasabi tungkol sa totoong kahulugan ng "iikot ang kabilang pisngi?"

• "Ang nais na manalo ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Siya na handang talikuran ito ay mananalo. " Anong ibig sabihin niyan?

• Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya kay Pedro, “Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Simbahan, at ang mga pintuang-impyerno ay hindi mananaig laban dito; At bibigyan kita ng mga Susi ng Kaharian ng Langit, at kung ano ang malaya mo sa lupa ay tataliin sa Langit. ” (Mateo 16: 18-20).

• Sa Aklat ng Exodo, sinabihan ang mga tao na mangolekta lamang ng mana para sa isang araw at sa Sabado sa loob ng dalawang araw. Kung nakolekta nila ng dalawang araw sa anumang iba pang araw ngunit para sa Araw ng Pamamahinga, nabubulok ito. Ngunit para sa Sabado, hindi ito ginawa. Ano ang ibig sabihin nito?

• Ano ang ibig sabihin ni Jesus ng “ang maamo ay magmamana ng lupa?”

• Ano ang tunay na espiritwal na kahulugan ng pahayag na, "Sa mga mayroon, higit na ibibigay, at sa mga wala, kung ano ang mayroon sila ay kukuha?"

• Ano ang mas malalim na kahulugan ng, "Ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti para sa mga nagmamahal sa Diyos."

• Ano ang paliwanag sa sinasabi ni Jesus na, "Halika tulad ng isang maliit na bata?"

5b Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Ikalawang Bahagi  Tingnan ang Mga Passage / Katanungan

• Mangyaring ipaliwanag ang talata sa Bibliya, "Ang salita ng Diyos ay ibinigay kay Moises: Magbibigay ka ng buhay na buhay, mata sa mata, ngipin para sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, nasusunog para sa pagkasunog."

• Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya, “Maliban kung kumain ka ng laman ng Anak ng Tao at uminom ng kanyang dugo, wala siyang buhay sa iyo”?

• Ang isa pang kasabihan ni Hesus ay binago bilang kahulugan ng kawalang katarungan. Mula sa mga salita sa Marcos 4:25, na mababasa: “Sapagkat ang mayroon, ay bibigyan; at ang wala, mula sa kanya ay aalisin kahit na ang mayroon siya. ”

• Sa tradisyunal na Banal na Kasulatan ng Hudaismo at Islam, ang mga teksto ay tiyak tungkol sa pagkonsumo ng mga isda, laman at ibon. Iniutos na "sa kanilang laman ay hindi kami kakain." Gayunpaman, ang Kristiyanismo ay walang pagbabawal laban sa baboy. Ngunit pagkatapos ay sa ikalabinlim na talata ng Mateo, sinabi ni Jesus, "Hindi ang lumalabas sa bibig ang nagdudumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig." Gayunpaman, sa panahon ng Kuwaresma, ang mga paghihigpit sa pagdidiyeta ay sinusunod ng mga Kristiyano. Ano ang nagbibigay

5c Ipinaliwanag ang Mga Passage sa Bibliya, Ikatlong Bahagi  Tingnan ang Mga Passage / Katanungan

• Ang wikang ginamit sa Bibliya ay tila naghihikayat sa moralidad, pagiging perpekto, at iba pang mga pagbaluktot na na-trap ang sangkatauhan, lalo na tungkol sa sekswalidad at hindi pagtanggap dito. Halimbawa: "Huwag pakikiapid," sa Lumang Tipan, o ang talata tungkol sa pangangalunya na ipinangaral ni Kristo sa Bundok: "Ngunit sinasabi ko sa iyo. Na ang sinumang tumitingin sa isang babae sa pagnanasa sa kanya ay nakagawa ng pangangalunya sa kanya sa kanyang puso. " Maaari mo ba kaming tulungan upang maunawaan ito?

• Maaari ba ninyong bigyan ng ilaw ang sagisag sa talata: “At kung ang iyong kanang mata ay makagalit sa iyo, ilabas mo ito, at itapon sa iyo, sapagkat kapaki-pakinabang sa iyo na ang isang miyembro mo ay mapahamak, at hindi ang iyong ang buong katawan ay dapat itapon sa impiyerno. " Paano natin ito mababasa at mabibigyan ng kahulugan sa diwa ng pag-ibig?

• Sa Bibliya sinasabi nito: "Sa pasimula ay mayroong salita at ang salita ay Diyos." Narinig ko rin ang salitang "Om." Maaari mo bang ipaliwanag?

• Ano ang ibig sabihin ni Hesus sa Juan 15:26 nang sinabi niya, “Ngunit pagdating ng Tagapayo, na isusugo ko sa iyo mula sa Ama, maging ang Espiritu ng Katotohanan, na nagmula sa Ama, siya ang magpapatotoo sa akin. " Sa Juan 16: 13-15 ay binanggit din niya ang tungkol sa Tagapayo o ang Diwa ng Katotohanan na "sasagot sa iyo sa lahat ng katotohanan." Sino o ano ang Tagapayo, o ang Mang-aaliw, o ang Banal na Espiritu?

• Sa Kabanata 24, Bersikulo 52 ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, sinabi ni Jesus sa isa sa kanyang mga disipulo na ipinagtanggol siya laban sa lingkod ng mataas na saserdote nang siya ay nahuli: na kumuha ng tabak ay mapapatay sa pamamagitan ng tabak. " Ito ba ang magiging tugon natin sa pakikibaka laban sa kasamaan?

• Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang sinasabi sa aklat ng Apocalipsis, ang huling libro sa Bagong Tipan, ang pangitain ni Juan: ang hayop na may sampung sungay at pitong ulo, sampung mga korona at isang malapastang pangalan sa bawat ulo; ang marka ng hayop, 666, na bilang ng tao; ang 144,000 na nakatatakan sa noo na may pangalan ng Diyos na hindi nagalaw ng tadhana sa katapusan ng mundo; ang buntis, ang dragon at ang babae ay tumatakas sa disyerto sa loob ng 1260 araw; ang libong taon ng pagkabilanggo ni satanas.

• Sa unang Beosity, na ibinibigay ni Jesucristo sa kanyang sermon sa bundok, sinabi nito na "Mapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit." Ano ang ibig sabihin nito?

• Sa Mateo 5:32, sinasabi nito, “Ngunit sinasabi ko sa iyo, na ang sinumang humiwalay sa kanyang asawa, maliban sa kadahilanan ng pakikiapid ay siyang nagpapangalunya; at ang sinumang magpakasal sa naghiwalay ay nangangalunya. ” Ang Mateo 6:25 ay nagpapatuloy na sinasabi, "Samakatuwid sinasabi ko sa iyo, huwag mag-alala sa iyong buhay, kung ano ang iyong kakainin, o kung ano ang iyong iinumin, o para sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa karne, at ang katawan ay higit pa sa damit? " Anong meron dito

6 Ipinaliwanag ang Mga Kautusan 2, 4, 5 at 6

Nag-aalok ang Gabay ng pananaw para sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng mga sumusunod na utos:

2) Huwag kang gagawa sa iyo ng anumang larawang inukit.

4) Alalahanin ang araw ng Sabado, upang ito ay gawing banal.

5) Igalang mo ang iyong ama at ina.

6) Huwag kang papatay.

7 Reinkarnasyon sa Bibliya

Ang muling pagkakatawang-tao ay nasa isip ni Hesus nang magsalita siya tungkol sa kung paano tayo kailangang muling mabuhay… Ito ay magiging purong kamangmangan na akalaing makukumpleto natin ang lahat ng kaunlaran na kailangan nating gawin sa isang maikling buhay. Nilalabanan nito ang anumang lohika at lahat ng bait. Kaya't ang muling pagkakatawang-tao ay ipinahiwatig sa Banal na Kasulatan sa konsepto ng muling pagsilang. Ngunit nakasaad ito bilang isang naka-bold na katotohanan sa malinaw na pagpapahayag na si Juan Bautista ay isang reinkarnasyon ni Elijah. Sa mga unang taon pagkatapos ng buhay at kamatayan ni Hesukristo, sa katunayan, ang muling pagkakatawang-tao ay itinuro bilang isang normal na bahagi ng relihiyong Kristiyano. Kaya't ang mga unang Kristiyano ay lubos na nalalaman na ang muling pagkakatawang-tao ay isang totoong katotohanan.

Nang maglaon ay nakita ng mga ama ng simbahan kung paano ang kaalaman sa muling pagkakatawang-tao ay maling ginamit sa tradisyon ng Silangan. Kaya't gumawa sila ng aksyon upang maalis ang panganib na ito; kinuha nila ito sa Bibliya.

8 Bautismo

Ano ang mas malalim na kahulugan ng bautismo? Kapag ginamit natin ang pananalitang "sa espiritu ni Jesucristo," o "sa pangalan ni Jesucristo," ano ang ibig sabihin nito?

© 2015 Jill Loree. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

Phoenesse: Hanapin ang Iyong Totoong Ikaw

Magbasa nang higit pa Q & As mula sa Pathwork® Patnubay sa Nagsasalita ang Gabay, o kumuha Mga Keyword, isang koleksyon ng paboritong Q & As ng Jill Loree.

Basahin ang higit pang malalim na mga aral sa Totoo. Malinaw. serye:
Holy MolyPaghanap ng GintoBible Me na itoAng HilahinPerlasDiamanteButo
magbahagi